خطرات نداشتن دندان در قوس دندانی:

محل قرار گرفتن دندانها را فشارهای وارده از طرف لب، زبان و گونه تعیین می‌کنند.

یک دندان تا هنگامی به رویش و حرکت فعال خود ادامه می‌دهد تا به دندان مقابل برسد. ضمناً دندانهای خلفی‌تر تمایل به حرکت به سمتجلو دارند.

حال تجسم کنید که اگر یک دندان مثلاً اولین آسیای بزرگ فک پایین از دست برود چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟ با از دست رفتن ایندندان، مقداری از فضای حاصل از کشیده شدن آن با حرکت دندانهای مجاور اشغال می‌گردد. نتیجتاً فاصله‌ای بین دندانهای مجاور بادندان کناری‌شان ایجاد می‌گردد که علاوه بر گیر غذایی باعث بروز پوسیدگی و بیماری‌های لثه می شود.

ایمپلنت دندان یک نوع پایه فلزی خاص از جنس تیتانیوم است که با سلول های بدن کاملا سازگار میباشد  و  جایگزین ثابت  و دائمی بهجای دندان از دست رفته بوده و توسط دندانپزشک در داخل استخوان فک قرار میگیرد و قسمت تاج و دندان ساخته شده برروی آن قرارمیگیرد .

کاشت دندان یا ایمپلنت دندان، مفید تر از دندان مصنوعی است برای اینکه همیشه در محلی که دندان از دست رفته است ،  وجود دارد. ایمپلنت دندان بهترین راه حل برای دندان های از دست رفته است. در واقع ایمپلنت دندان به صورت یک پیچ است که بر روی فک وصل میشود و این امکان را می دهد که تاج دندان مصنوعی به دندان طبیعی وصل شود .

ممکن است دندان مصنوعی یا دست دندان از لحاظ مالی به صرفه تر باشد ولی مشکلات زیادی در طول زمان به وجود خواهد آورد مثللذت نبردن از غذایی که میل می کنید و یا هنگام حرف زدن دندان مصنوعی از دهان خارج می شود .

فهرست