متخصص پروتز های دندانی و ایمپلنتولوژیست

Prosthodontist/Implantologist  

دانش آموخته :

دندانپزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دندانپزشکی تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فلوشیپ کالج بین المللی دندانپزشکان

فلوشیپ آکادمی بین المللی دندانپزشکی

مسترشیپ ایمپلنت دانشگاه فرانکفورت

سوابق :

ریاست انجمن پروستو دنتیست های ایران

معاون بین المللی نظام پزشکی

دبیر علمی جامعه دندانپزشکی ایران

هیئت موسس انجمن ایمپلنتولوژی ایران

بنیانگزار فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی دندانپزشکی

فهرست